VMware Converter 3

VMware Converter 3 jest narzędziem migracyjnym dla firm do konwersji maszyn fizycznych na maszyny wirtualne. MOże także zostać wykorzystany do konwersji wielu rodzajów i generacji maszyn wirtualnych. Wykorzystuje mechanizm klonowania oparty na obrazach stanu w celu zwiększenia niezawodności konwersji, umożliwia także konwersję zdalną, która w trakcie procesu nie powoduje zakłóceń w pracy serera źrółowego. Konwersja oodbywa się w trzech etapach: określenie źródłowego serwera fizycznego, maszyny wirtualnej lub formatu innego producenta (np. obraz dysku) do wykonania konwersji, następnie należy okreslić format docelowy, nazwę maszyny wirtualnej lub lokalizację tworzonej maszyny wirtualnej, w ostatnim etapie następuje tworzenie/konwertowanie docelowej maszyny wirtualnej oraz jej konfiguracja. Konwersja jest szybsza niż w przypadku zastosowania innych produktów z branży, ponieważ kopiowane są sektory, a nie pliki.

VMware Converter wykorzystuje dwa sposoby klonowania - hot cloning oraz cold cloning. Hot cloning umożliwia klonowanie systemu operacyjnego maszyny źródłowej bez żadnego postoju oraz bez wzajemnych zależności na poziomie sprzętowym. Cold cloning to klonowanie wykorzystujące przestój - VMware Converter Boot CD tworzy środowisko uruchamiania systemu Windows PE obsługujące najnowsze oprogramowanie, dzięki czemu jest w stanie rozpoznać większość systemów serwerów fizycznych.

Obsługiwane źródłowe systemy operacyjne:
- Windows NT4 SP4+,
- Windows XP,
- Windows 2000,
- Windows 2003,
- Windows XP 64 bity,
- Windows 2003.

Obsługiwane obrazy systemu źródłowego dla Microsoft Windows:
- Symantec Backup Exec System Recovery,
- Norton Ghost wersja 9 i wyższe,
- Microsoft Virtual PC 7 i wyższe,
- Microsoft Virtual Server,
- obrazy maszyn wirtualnych VMware Consolidated Backup.

Obsługiwane formaty maszyn źrółowych:
- Workstation 4.x,
- Workstation 5.x,
- VMware Player 1.x,
- ESX Server 3.x,
- ESX Server 2.5.x,
- GSX Server 3.x,
- VMware Server 1.x,
- VirtualCenter 2.x,
- Microsoft Virtual PC wersja 7 i wyższa,
- dowolna wersja Microsoft Virtual Server.Narzędzie VMware Converter Enterprise jest dostępne nieodpłatnie jako część usług wsparcia i subskrypcji zapewnianych w ramach rozwiązania VirtualCenter Management Server.